Повноваження міського голови м. Снятин
 • Є головною посадовою особою територіальної громади міста.
 • Виконує свою роботу відповідно до вимог статей 12 та 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.
 • Забезпечує у межах, наданих законом, здійснення повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.
 • Очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.
 • Організовує в межах, визначених законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету.
 • Підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету.
 • Спрямовує діяльність заступників міського голови, розподіляє між ними обов’язки.
 • Вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад її виконавчого комітету.
 • Вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів апарату та виконавчих органів міської ради, її виконавчого комітету, витрат на їх утримання, кандидатури секретаря ради.
 • Здійснює керівництво апаратом міської ради та її виконавчим комітетом.
 • Скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій і головує на пленарних засіданнях.
 • Забезпечує підготовку на розгляд міської ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднення затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.
 • Сприяє розширенню зв’язків та налагодженню ділового партнерства між підприємствами міста та зарубіжними партнерами.
 • Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності (крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів).
 • Погоджує, у встановленому порядку, кандидатури для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, які перебувають у державній власності.
 • Координує роботу та сприяє виконанню покладених завдань, у межах, визначених чинним законодавством, фінансового управління міської ради.
 • Скликає у разі необхідності загальні збори громадян за місцем проживання.
 • Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету.
 • Є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів.
 • Представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.
 • Звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів.
 • Укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.
 • Веде особистий прийом громадян.
 • Забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань.
 • Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законодавством України.
 • Видає розпорядження у межах своїх повноважень.
 • Організовує та здійснює керівництво роботою у справі охорони державної таємниці у міській раді.
 • Приймає участь в організації ведення територіальної оборони.
 • Здійснює загальне керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною. Є начальником цивільного захисту міста.
 • Очолює міську комісію з питань боротьби зі злочинністю.
 • Підписує державні акти на право приватної власності на землю, договори приватної власності на землю та постійного користування землею, довгострокове та тимчасове користування землею (у тому числі на умовах оренди) відповідно до чинного законодавства.
 • Вирішує інші питання, покладені на нього законодавством України та органами державної влади вищого рівня.

 

Графік прийому міського голови

Щопонеділка з 14.00 до 17.15 години.