Повноваження та робота депутатів міської ради

 

Депутат міської ради - громадянин України, який досяг 18 років є представником інтересів територіальної громади міста, який відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) і Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (14/98-ВР) обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, встановлений Конституцією України (254к/96-ВР).


Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

 • повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів і визнання повноважень депутата і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради або ради, до складу якої його обрано;
 • повноваження депутата припиняються достроково у випадках, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Депутат міської ради має право
 • офіційно представляти виборців свого виборчого округу та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, Снятинській міській раді, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання Снятинської міської ради;
 • порушувати перед органами і організаціями, перед відповідними органами, організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, та вимагати їх вирішення;
 • вносити на розгляд органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі відповідно до закону, брати участь у їх розгляді;
 • на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;
 • на невідкладний прийом;
 • доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради в порядку, встановленому міською радою;
 • вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

 

Депутат міської ради зобов’язаний
 • підтримувати зв'язок з виборцями, територіальною громадою міста, трудовими колективами і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на території міста;
 • інформувати виборців про роботу міської ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
 • брати участь в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться Снятинською міською радою на території громади;
 • вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

 

Права та обов’язки депутата у раді та її органах
 • обирати і бути обраним до органів Ради;
 • офіційно представляти виборців у Раді та її органах;
 • пропонувати питання для розгляду їх Радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань Ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд Ради та її органів пропозиції з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю;
 • вносити на розгляд Ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх компетенції, поправки до них;
 • висловлюватися щодо персонального складу утворюваних Радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Радою;
 • порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених Радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні Ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних Раді, а також з питань, що віднесені до компетенції Ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;
 • порушувати у Раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних Раді органів, підприємств, установ, організацій;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
 • ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань Ради та її органів до їх опублікування;
 • оголошувати на засіданнях Ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об'єднань, якщо вони мають суспільне значення;
 • об'єднуватися з іншими депутатами Ради у депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту Ради.

 

Депутат міської ради зобов’язаний
 • додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту Ради та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності Ради та її органів;
 • брати участь у роботі Ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;
 • виконувати доручення Ради, її органів, міського голови; інформувати їх про виконання доручень.

 

Участь депутата в сесіях міської ради та засіданнях її органів
 • депутат міської ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на сесії міської ради депутат зобов’язаний сповістити про це завчасно письмовою заявою або усно секретаря міської ради або відділ з організації діяльності ради, а у випадку неможливості бути присутнім на засіданні інших органів, до складу якого його обрано - особу, яка очолює відповідний орган;
 • депутат міської ради, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою;
 • депутат міської ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії;
 • міська рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях міська рада періодично інформує депутатів про хід виконання прийнятих радою рішень, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

 

Депутатське звернення

Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до міського голови, до посадових осіб міської ради та її виконавчих органів, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території міської ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їхньої компетенції.


Порядок розгляду депутатських звернень і надання відповідей на них визначається Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Депутатський запит

Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата міської ради до посадових осіб ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території міста, а також до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.


На поточній сесії міської ради один депутат може внести не більше двох запитів.


Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного сесії ради. Рішення про підтримку міською радою депутатського запиту приймається після обговорення на пленарному засіданні не менш ніж однією третиною голосів від присутніх на пленарному засіданні депутатів. Підтримання депутатського запиту оформлюється рішенням Сумської міської ради, до якого додається текст депутатського запиту.


Термін виконання рішень про депутатські запити встановлюється радою і може бути від 10 днів, але не перевищувати 30 днів.


Депутатський запит у друкованому вигляді має бути поданий до відділу з організації діяльності ради не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання міської ради, після чого спеціалісти вказаного відділу готують до нього відповідний проект рішення міської ради. Як виняток (надзвичайна ситуація, стихійне лихо, загроза порушення прав та свобод мешканців міста або наявність такого порушення, інші ситуації, що можуть вплинути на умови життєзабезпечення міста), депутатський запит подається головуючому з відповідним проектом рішення, який оголошує про нього на сесії.

 

Депутатське запитання

Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути дана депутатові в індивідуальному порядку або оголошена на сесії ради, якщо цього вимагає депутат.


Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Список посадових осіб Снятинської міської ради з телефонами

 

№ п/п

П.І.П.

посада

телефони

1.

Шумко Анатолій Богданович

Міський голова

2-11-70

2.

Примальня міського голови

2-51-12 тел-факс

3.

Кушик Віктор Володимирович

Заст. міського голови

2-11-30

4.

Анатійчук Василь Михайлович

Заст. міського голови

2-11-30

5.

Орищук Марія Іванівна

Секретар

ради

2-13-91

6.

Макотяк Катерина Миколаївна

Начальник відділу зем. ресурсів

2-15-35

7.

Рудник Юрій Михайлович

В.о.нач. юридичного відділу

2-16-20

8.

Неп'юк Ірина Петрівна

Начальник 

загального відділу

2-23-62

9.

Мізерна Галина Іванівна

Начальник відділу обліку та звіт.

2-23-62

10.

Чичул Юрій Іванович

Начальник відділу з питань держ. реєстрації

2-10-04